Mae nodau craidd Equal Education Partners wastad wedi canolbwyntio ar bobl: o gysylltu gweithwyr addysgu proffesiynol hynod gymwys â’r cyfleoedd addysgol gorau i’r staff sydd efo’r grym i gynnig y cyfleoedd sydd wedi galluogi Equal i fod y sefydliad llwyddiannus y mae heddiw, mae Equal wedi’i wneud o bobl wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd trawsnewidiol i ddysgwyr ac athrawon.

Yn y gyfres hon, byddwn yn eich cyflwyno i rai o’r unigolion allweddol yn Equal y mae eu hymroddiad wedi hwyluso’r cyfleoedd datblygu effeithiol ar gyfer twf ar draws gwaith Equal.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am daith gyrfa gyffrous Neil Thomas, ein Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer Addysgu a Dysgu, a’i waith presennol yn Equal!

Mae posib darllen storiau gweddill ein Uwch Dim Rheoli yma – Liam Rahman, Carolyn Rahman a Owen Evans.

Shwmae Neil! A allwch chi ddechrau trwy ddweud mwy wrthym am eich taith gyrfa hyd yn hyn?

Helo! Rydw i wedi bod yn dysgu drwy gydol fy ngyrfa – ar ôl graddio o Brifysgol Gorllewin Lloegr yn 2005, bûm yn gweithio yn Academi John Cabot ym Mryste tan 2011 lle roeddwn yn athro dylunio a thechnoleg. Tra yno, cefais hefyd y cyfle i ddatblygu fy sgiliau arwain, gan symud i swyddi fel arweinydd dylunio a thechnoleg Cyfnod Allweddol 3, ac yn ddiweddarach fel arweinydd technoleg alwedigaethol. Ar ôl gadael Bryste, treuliais 9 mlynedd anhygoel yng Ngholeg Doha, prif Ysgol Ryngwladol Brydeinig 3-18 yn Doha, Qatar.

I ddechrau, ymunais fel Pennaeth Dylunio a Thechnoleg,, ac yna symudais i arweinyddiaeth fel Is-Bennaeth ar gyfer Addysgu a Dysgu, gan reoli’r cwricwlwm tra hefyd yn goruchwylio datblygiad proffesiynol yn yr ysgol. Heb os, mae’r ethos y tu ôl i mi ddod yn athro yn llywio fy ngwaith yma yn Equal heddiw lle rwy’n ymroddedig i sicrhau bod pob myfyriwr ac aelod o staff rydym yn gweithio gyda nhw yn cael cyfleoedd dysgu trawsnewidiol a fydd yn galluogi eu twf personol a phroffesiynol. Mae datblygiad parhaus pobl yn rhywbeth rwyf wastad wedi gweld i fod yn elfen hynod bwysig, ac mae’n elfen allweddol o’r athroniaeth yr wyf yn ddiolchgar i fod wedi medru trosglwyddo i’m gwaith yn Equal heddiw.

 

Beth ddaeth â chi yn ôl i Brydain?

Does dim amheuaeth bod bywyd alltud yn wych – llawer o deithio, llawer o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd, a llawer o hwyl! Fodd bynnag, ar ôl cael diagnosis o ganser yn 2019, a bod angen cymryd amser i ffwrdd o addysgu, roedd yn gwneud synnwyr dychwelyd i Gymru ac ailosod. Ynghyd â dyfodiad y pandemig, ac roedd yn wir yn teimlo fel yr amser iawn i ddod yn ôl. Pan gyrhaeddais adref, bûm yn gweithio am ychydig o flynyddoedd ym maes ymgynghoriaeth addysg, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddylunio adeiladau addysgol gyda chwmni o’r enw the-learning-crowd, a darparu hyfforddiant i uwch arweinwyr ac arweinwyr canol trwy gwmni o’r enw High Performance Learning. Roeddwn i hefyd yn cwblhau fy MBA.

Ar ôl cyfarfod â Liam a Carolyn fis Awst diwethaf, roedd yn ymddangos fel amser cyffrous i ymuno â Equal fel Rheolwr Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu, ac roedd yn ymddangos yn ffit gwych. Ers ymuno â Equal fis Medi diwethaf, rwyf wedi bod wrth fy modd yn bod yn rhan o sefydliad sy’n parhau i fod mor ymrwymedig i’w amcanion cychwynnol tra hefyd yn mynd ar drywydd cyfleoedd ar gyfer twf a datblygiad pellach. Yn hollbwysig, mae Liam a Carolyn heb os wedi ffurfio tîm gwych yma yn Equal sy’n gwneud y gwaith rydym yn ei wneud hyd yn oed yn fwy pleserus!

 

Diolch yn fawr am rannu. Byddai’n wych clywed mwy am rai o’r newidiadau rydych chi wedi’u gweld drwy gydol eich amser yma yn Equal!

Mae wedi bod yn anhygoel gweld twf ar draws pob un o sectorau allweddol Equal o bartneriaethau, recriwtio, marchnata, ac addysgu a dysgu. O gontract Coleg Caerdydd a’r Fro a gawsom, i gysoni ein prosesau mewnol yn ehangach, mae amrywiaeth o enghreifftiau ledled y sefydliad lle mae ein twf parhaus wedi’i ysgogi gan gamau bach a mawr ar draws ein sectorau.

Fodd bynnag, yr hyn sydd heb newid yw’r diwylliant o fewn Equal. A dweud y gwir, un o’r rhesymau yr oeddwn am ymuno yn y lle cyntaf oedd bod Carolyn a Liam wedi gweithio’n anhygoel o galed i sicrhau bod Equal yn lle deinamig a chyffrous i weithio o’r cychwyn cyntaf. Boed hynny drwy ein timau mewnol ein hunain neu drwy’r sefydliadau a’r unigolion yr ydym yn partneru â nhw, mae’r diwylliant hwn yn mynd yn gryfach ac yn gryfach dros amser.

Mae pawb sy’n gweithio yma yn credu yn yr un ethos allweddol o sicrhau bod pob un o’n mentrau a’n cyfleoedd yn codi dyheadau dysgwyr a staff ar draws ein rhaglenni. O’n hathrawon cyflenwi, tiwtoriaid a staff mewnol i’r myfyrwyr a’r mentoriaid ar ein cynlluniau haf, mae pawb yn helpu ei gilydd i gyflawni ychydig yn fwy ac i godi dyheadau personol a phroffesiynol pob unigolyn.

 

Sut ydych chi’n meddwl bod eich profiadau yn y gorffennol wedi siapio’r gwaith rydych chi’n ei wneud yn Equal heddiw?

Mae addysgu yn amlwg yn yrfa eithaf diddorol. Mae pob athro yn ei hanfod eisiau i bobl ifanc wella a ffynnu. Boed hynny yn eu canlyniadau TGAU, yn eu perfformiad chwaraeon neu’n eu helpu i dyfu fel person, mae athrawon eisiau’r gorau i’r bobl ifanc y maen nhw’n gweithio gyda nhw. Fel athro, nid yw’r gwerth o gefnogi myfyrwyr mewn unrhyw ffordd bosibl byth yn eich gadael; yn y blynyddoedd ers i mi adael amgylchedd yr ysgol, rwyf wedi dal gafael ar yr egwyddorion hynny, ac rwy’n dal i weithio i sicrhau bod staff a myfyrwyr yn tyfu ac yn datblygu’n broffesiynol.

Er fy mod bellach yn gweithio’n bennaf gyda charfan wahanol o bobl, nid yw’r gwerth craidd hwnnw wedi newid o gwbl. Mantais cadw at yr athroniaeth honno wrth weithio yma yn Equal yw’r ffordd yr ydym yn darparu ystod o gyfleoedd i’n staff ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol pan fyddant yn rhan o’n tîm.

 

Ydych chi byth yn methu bod yn yr ystafell ddosbarth?

Wrth gwrs – dwi’n methu bywiogrwydd amgylchedd yr ysgol. Dwi’n arbenning yn methu y gallu i ddirwyn ein myfyrwyr Saesneg i ben ar ôl i Gymru guro Lloegr mewn gêm rygbi (neu mewn unrhyw gamp o ran hynny!). Yr union berthnasoedd hynny rydych chi’n eu meithrin gyda’r myfyrwyr, trwy ddarparu cefnogaeth academaidd iddynt, yn ogystal â chefnogi eu twf personol eu hunain, sy’n dod yn rhan mor enfawr o’ch bywyd fel athro.

Er gwaethaf fy mod yn methu y perthnasoedd rydych chi’n eu meithrin, rydw i wrth fy modd â’r hyn rydw i’n ei wneud yma yn Equal, ac mae wedi bod yn wych cefnogi dysgwyr a staff o safbwynt gwahanol. Nid yw hynny’n golygu na fyddaf byth yn mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth serch hynny!

 

Beth yw’r rhan orau o’ch swydd yma yn Equal!

Yr amrywiaeth! Rhagdybiais, yn reit naif, y byddai treulio mwy o oriau y tu ôl i ddesg yn dod â rhywfaint o ailadrodd yn y gwaith rwy’n ei wneud. Fodd bynnag, wrth weithio gyda Equal, ni fydd hynny byth yn wir! Rwyf wedi fy mhlesio’n fawr nid yn unig gan awydd Liam i lwyddo, ond hefyd gan ei ysfa i wneud hynny mewn ffordd sy’n cael ei gyrru gan werthoedd. Yr hyn sydd, heb os, yn gosod Equal ar wahân yw’r cyfuniad o werthoedd ac egwyddorion y mae Liam a Carolyn wedi’u gosod wrth wraidd eu gwaith.

O weithio gyda’n partneriaid i ddarparu cyfleoedd addysgol sy’n newid bywydau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i drafod polisi, mae amrywiaeth enfawr o waith ar draws yr ystod o brosiectau y mae tîm traws-sectoraidd Equal yn ymwneud â nhw.

 

Sut ydych chi’n gweld y dyfodol yn datblygu yn Equal dros y blynyddoedd nesaf?

Y gair cyntaf a ddaeth i’m mhen oedd diderfyn. Mae cymaint y gallai Equal ei gyflawni ar draws y sector addysg, a’r rhan gyffrous am y dyfodol yw’r nifer fawr o gyfleoedd sydd ar gael. Mater i ni fel sefydliad yw gwneud y gorau o bob un o’r cyfleoedd hynny. Y tu hwnt i’r datblygiad mwy sector-benodol o fewn pob un o’n meysydd allweddol o bartneriaethau, recriwtio, marchnata, ac addysgu a dysgu, mae potensial gwirioneddol i fanteisio ar y farchnad ysgolion rhyngwladol yn y dyfodol agos, wrth barhau i adeiladu ar ein partneriaethau cynyddol gyda rhanddeiliaid sy’n seiliedig yn yr UDA. Ar y cyfan, rwy’n meddwl bod y dyfodol yn edrych yn gyffrous iawn, gyda ni’n parhau i gynnig cyfleoedd addysgol trawsnewidiol i ddysgwyr a staff!