01554 777749

Adnoddau defnyddiol

Bydd yr adnoddau isod yn helpu chi i gynllunio a darparu gwersi effeithiol i fyfyrwyr o bob oed ar draws disgyblaethau pwnc.

Hwb

Hwb yw'r platfform digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru. Mae Hwb yn galluogi ei ddefnyddwyr i fanteisio ar amrywiaeth o offer ac adnoddau digidol, dwyieithog a ariennir yn ganolog. Dyma sianel ddigidol strategol Llywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith o ddarparu’r cwricwlwm yng Nghymru.

Twinkl

Twinkl yw canolfan cyhoeddi addysgol ar-lein, sy'n creu adnoddau addysgol. Mae eu hadnoddau a grëwyd gan athrawon yn darparu cynlluniau gwaith, cynlluniau gwersi ac asesiadau cyfan hyd at gemau addysgol ar-lein, realiti estynedig a chymaint mwy. Cliciwch y saeth isod i fynd i Twinkl.

BBC Teach

Mae'r BBC yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus ac yn darparu cymorth dysgu i athrawon a disgyblion yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae gwefan BBC Teach yn gartref i filoedd o fideos am ddim sydd wedi'u mapio gan y cwricwlwm a wedi'u trefnu yn ôl grŵp oedran a phwnc. Cliciwch y saeth isod i fynd i BBC Teach.

TED-Ed

Mae TED-Ed yn darparu popeth sydd ei angen arnoch i danio a dathlu syniadau eich myfyrwyr. Porwch gannoedd o Animeiddiadau TED-Ed a TED Talks - wedi'u cynllunio i danio chwilfrydedd eich dysgwyr. Fe welwch hefyd filoedd o wersi fideo eraill a drefnwyd yn ôl y pynciau rydych chi'n eu haddysgu. Cliciwch y saeth isod i fynd i TED-Ed.

Cyrff llywodraethu a rheoleiddio

Fel gweithiwr proffesiynol, mae'n bwysig bod chi'n cael gwybod am y datblygiadau polisiau diweddaraf yn y sector addysg.

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru sy'n cynnwys y Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cychwyn ar daith diwygio addysg uchelgeisiol a thrawsnewidiol trwy ei Chenhadaeth Genedlaethol a chreu'r Cwricwlwm i Gymru.

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)

Y CGA yw'r rheolydd annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, sy'n cynnwys athrawon a staff cymorth addysgu mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid cymwys / gweithwyr cymorth ieuenctid / ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

Yr Adran Addysg

Mae'r Adran Addysg yn gyfrifol am wasanaethau ac addysg plant, gan gynnwys blynyddoedd cynnar, ysgolion, polisi addysg uwch ac addysg bellach, prentisiaethau a sgiliau ehangach.

Cyngor Addysgu Cyffredinol

Y Cyngor Addysgu Cyffredinol yw'r corff proffesiynol ar gyfer addysgu yn Lloegr. Pwrpas cyffredinol y Cyngor Addysgu Cyffredinol yw gweithio er budd y cyhoedd i helpu gwella safonau addysgu a dysgu.

Gwasanaethau Gwella Ysgolion

Mae pob gwasanaeth Gwella Ysgol yn cynnig ystod o gyfleoedd Dysgu Proffesiynol ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysgu, cymorth dysgu ac arweinyddiaeth.

Consortiwm Canolbarth y De

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn Wasanaeth Addysg ar y Cyd i awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Gwasanaeth Cyflawni Addysg

Gwasanaeth Cyflawniad Addysg (EAS) yw'r gwasanaeth gwella ysgolion ar gyfer De Ddwyrain Cymru, sy'n cefnogi ysgolion ledled Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen.

Ein Rhanbarth ar Waith

Mae Ein Rhanbarth ar Waith yn gynghrair o awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Powys, Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe sy'n darparu gwasanaethau gwella ysgolion.

GwE

Mae GwE yn gweithio ochr yn ochr ag ac ar ran awdurdodau lleol Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Canllawiau ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol