Mae Equal Education Partners wedi’i seilio ar ymrwymiad i wella canlyniadau addysgol a darparu addysg o ansawdd uchel, ac rydym yn falch o gael tîm cryf sy’n sicrhau bod Equal yn parhau i ddarparu cyfleoedd trawsnewidiol i ddysgwyr a staff ledled Cymru. Nid oes neb fwy ymwybodol o ymroddiad y tîm i ddarparu cyfleoedd datblygu effeithiol na Carolyn Treharne.

 

Ar ôl cyd-sefydlu Equal yn 2011 gyda’i mab, Liam, ac ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp, mae penderfyniad Carolyn i adeiladu tîm ymroddedig a brwdfrydig wedi caniatáu i Equal dyfu’n barhaus ar draws y sector addysg yng Nghymru a thu hwnt.

 

Parhewch i ddarllen i glywed mwy am daith gyrfa gyffrous Carolyn a’i gwaith presennol yn Equal!

 

Darllenwch am aelodau eraill o’n Uwch Dîm Rheoli – Liam Rahman, Neil Thomas ac Owen Evans.

A allech ddweud ychydig mwy wrthym am y rhesymeg y tu ôl i sefydlu Equal?

Teimlais bod angen asiantaeth addysgu a oedd wir yn deall addysg, ac asiantaeth a oedd yn gwerthfawrogi gwerth staff addysgu o ansawdd uchel. Roeddwn i, ac rwy’n dal i fod, yn wirioneddol angerddol am gysylltu staff addysgu o ansawdd uchel â sefydliadau addysgol. Teimlais hefyd bod fy mhrofiad blaenorol o redeg busnes wedi rhoi’r sgiliau trosglwyddadwy amhrisiadwy i mi er mwyn sefydlu Equal yn 2011.

 

Nid yn unig oeddwn eisoes wedi rhedeg fy nghwmni asiantaeth eiddo fy hun, ond roeddwn hefyd yn ymwneud yn helaeth â sefydlu cwmni cyfrifeg deuluol, gan weithio’n frwd ar ystod o fentrau marchnata yn ogystal â llawer o weithgareddau dydd i ddydd y busnes. O gael dealltwriaeth o’r hyn y mae ysgolion yn aml yn ei ddisgwyl gan eu staff addysgu, ynghyd â’r ymdrech i sicrhau bod athrawon cyflenwi’n cael eu parchu’n well yn y proffesiwn, roeddwn i wir yn credu mai sefydlu Equal oedd y llwybr cywir i’w gymryd.

 

Sut olwg oedd ar ddyddiau cynnar Equal?

Yn ôl yn 2011, tîm bychan oeddem wrth gwrs, yn canolbwyntio ar ehangu ein brand tra’n parhau i ddarparu cyfleoedd addysgu i staff ar draws y rhanbarth trwy bartneriaethau ag ysgolion i ddiwallu eu hanghenion staffio. Roedd hyn yn golygu fy mod yn ymwneud llawer â busnes dyddiol y cwmni, gan weithio ar dasgau oedd yn amrywio o gyfweld a chydymffurfiaeth i ymdrin ag archwiliadau a dyrannu cytundebau cyflogaeth yn ogystal ag addysgu yn yr ystafell ddosbarth.

 

Dros y blynyddoedd, rydym wedi gweithio’n galed i adeiladu tîm mwy eang sydd wedi fy ngalluogi i symud fy ffocws i rai o fentrau ehangach Equal, tra’n parhau i gefnogi rhedeg y busnes o ddydd i ddydd.

 

Sut ydych chi’n meddwl mae eich profiadau yn y gorffennol wedi siapio’r gwaith rydych chi’n ei wneud yn Equal heddiw?

Yn anad dim, rwyf wedi dysgu bod trin pobl yn deg yn arwain at dderbyn y tegwch a’r parch hwnnw ddeg gwaith yn ôl. O ran cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, anaml iawn y gwahoddwyd athrawon cyflenwi i fynychu sesiynau hyfforddi mewn ysgolion. Dyma’n union  ble y daeth y syniad ar gyfer yr Academi Equal: yn seiliedig ar fy mhrofiadau fy hun, roeddwn am sicrhau bod athrawon cyflenwi yn cael yr un cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol â’r rhai ar gontractau hirdymor a pharhaol. Roeddwn yn teimlo, ac yn dal i deimlo, y dylai staff cyflenwi gael eu trin yn gyfartal ac yn deg, yn yr un modd ag aelodau parhaol o staff ysgol, ac am y rheswm hwn, roedd gennyf awydd cryf i greu ‘tîm’ yn Equal lle mae pob unigolyn yn cael eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a’u parchu. Fe wnaeth fy nghyfnod yn gweithio mewn cwmni datblygu eiddo yn Sbaen, yn ogystal ag yn y Gwasanaeth Sifil, feithrin ynof bwysigrwydd egwyddorion, gwerthoedd, ac etheg waith cryf yr wyf wedi eu defnyddio’n gyson yn fy swydd arwain yn Equal.

 

Dysgais lawer hefyd wrth gwblhau rhaglen 10,000 o Fusnesau Bach Goldman Sachs a ddarparwyd gan Ysgol Fusnes Saïd ym Mhrifysgol Rhydychen, o’r materion technegol sy’n gysylltiedig â thyfu ac ehangu busnes i’r addysgu ehangach ar yr angen am arweinyddiaeth i fentro’n ofalus, wrth edrych ar y darlun ehangach. Fe wnaeth y rhaglen hon fy ngalluogi i symud o weithio yn bennaf o fewn y busnes i weithio ar y busnes. Fel y soniais eisoes, gan ein bod yn dîm llai yn ystod dyddiau cynnar Equal, roeddem i gyd yn gweithio ar draws holl waith y cwmni: o gyllid i gydymffurfiaeth i recriwtio, roeddwn yn ymwneud yn fawr â rhedeg y busnes o ddydd i ddydd. Ynghyd â thwf yn nhîm Equal, fe wnaeth rhaglen Goldman Sachs fy annog i edrych ar gyfeiriad ehangach ein gwaith.

 

Ydych chi byth yn colli bod yn yr ystafell ddosbarth?

Dw i’n dal i ddysgu Sbaeneg Lefel A mewn ysgol gyfun Gymraeg, felly dydw i ddim wedi gadael y dosbarth yn gyfan gwbl. Does dim amheuaeth bod addysgu yn un o’r gyrfaoedd gorau i’w dilyn – gallaf gyfrif ar un llaw sawl diwrnod y gallwn ei alw’n ‘ddiwrnod gwael’ yn ystod fy ngyrfa addysgu. Mae addysgu yn rhoi boddhad mawr; trwy chwarae rhan yn natblygiad academaidd a phersonol dysgwyr, cewch gyfle i fod yn rhan o lywio bywydau pobl ifanc, eu llwybrau gyrfa, yn ogystal â’u datblygiad cymdeithasol. Rwyf wedi meithrin perthnasoedd sydd wedi fy siapio i fel person hefyd.

 

Drwy gydol fy ngyrfa, rydw i wedi canolbwyntio o ddifrif ar hogi fy sgiliau a chymhwyso’r galluoedd hynny i fy ngwaith yma yn Equal. Mae gweld pobl ifanc yn llwyddo wir yn gwneud popeth yn werth chweil! Dyma’r un math o deimlad gwerth chweil sydd gennych wrth weithio ym maes recriwtio. Mae wastad yn anodd gadael ein staff addysgu i fynd, eu gweld yn symud i swyddi mwy parhaol wrth iddynt symud ymlaen yn eu gyrfaoedd ar ôl eu hamser gyda ni. Fodd bynnag, mae hyn mewn gwirionedd yn dyst i’w gwaith caled a’u hymroddiad, ac mae’n rhoi boddhad a boddhad mawr i fod yn rhan o hynny!

 

Beth yw rhai o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol yr ydych wedi’u gweld yn ystod eich amser yn Equal?

Mae ehangder a dyfnder ein gwaith partneriaethau wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, mae ganddo ei fywyd a’i feddwl ei hun, bron! O’r cysylltiadau amrywiol yr ydym wedi’u ffurfio gyda phrifysgolion y tu mewn a thu allan i Gymru, i’r twf yr ydym wedi’i weld ym maint ein tîm mewnol sy’n canolbwyntio ar bartneriaethau, rwy’n wirioneddol falch ac wedi fy ysbrydoli gan ymroddiad y tîm ar draws nifer o brosiectau dylanwadol gydag allgymorth lleol yn ogystal â byd-eang.

 

Mae’r tîm yn wirioneddol ymroddedig i gefnogi a hwyluso’r cyfleoedd addysgol gorau i ddysgwyr yng Nghymru gyda brwdfrydedd, angerdd ac egni. Gan ein bod wedi tyfu fel cwmni, rwy’n falch bod yr ethos ‘tîm Equal’ yn byw ymlaen yn ein tîm recriwtio, tîm tiwtora, tîm dysgu proffesiynol, tîm marchnata a thîm partneriaethau ac rwy’n falch iawn o ymroddiad parhaus ein tîm mewnol yn ogystal â’n tîm allanol a’n cydweithwyr.

 

Beth yw’r rhan orau o’ch swydd yma yn Equal?

Y peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl yw’r perthnasau rydych chi’n eu meithrin a’u datblygu gyda phobl dros y blynyddoedd. Braf yw dal i dderbyn cardiau Nadolig gan rai o’r athrawon a ymunodd â ni nôl ym mlynyddoedd cynnar Equal! Rwy’n dal mewn cysylltiad â llawer o’r hyfforddwyr cyntaf o MIT, a roddodd o’u hamser yn hael i ddod â’r addysg STEM orau i ysgolion yng Nghymru. Mae hefyd yn wirioneddol anhygoel gweld sut mae eu gyrfaoedd wedi datblygu a ffynnu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

 

Mewn gwirionedd, mae rhan allweddol o’n twf ein hunain yma yn Equal, yn ogystal â’r twf proffesiynol y gobeithiwn ei gyflawni i eraill, yn dibynnu ar y perthnasau yr ydym wedi’u datblygu gyda rhwydwaith eang o bartneriaid a chydweithwyr, sy’n ein galluogi i ddatblygu ein mentrau recriwtio ac addysg ymhellach. Mae’n fraint gweithio gyda chymaint o bobl ragorol ar draws ystod o fentrau o bob cefndir, ond gydag un nôd, i fod y gorau y gallant fod i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

 

Sut ydych chi’n gweld y dyfodol yn datblygu yn Equal dros y blynyddoedd nesaf?

Rwy’n meddwl bod twf ar draws pob un o’n sectorau yn mynd i fod yn allweddol ar gyfer y dyfodol. Hoffwn weld ehangu ein rhaglenni tiwtora. Rydym yn gweithio ar greu mentrau a phartneriaethau newydd, tra’n atgyfnerthu mentrau a phartneriaethau presennol ledled Cymru a thu hwnt, gan roi Cymru’n gadarn ar y map byd-eang fel arweinydd ym maes addysg. Rwy’n dal yn ymrwymedig, fodd bynnag, i’n nodau craidd o ddarparu staff rhagorol i ysgolion yng Nghymru a chyfleoedd gyrfa rhagorol i’n tîm addysgu.

Hoffwn hefyd weld Academi Equal yn tyfu mewn cryfder gyda mwy o gyrsiau DPP achrededig a mentrau hyfforddi ehangach. Ar y cyfan, mae llawer o bethau cyffrous ar y gorwel! Yn Equal rydym yn dîm. Mae angen tîm i ddod â’r gorau ynom ni i gyd, ac edrychaf ymlaen at symud ymlaen gyda chyfleoedd cyffrous ac effeithiol yn dod yn realiti!